Kjøpsbetingelser


NB! Vi sender kun varer i Norge. Du kan ikke bestille i nettbutikken om du bor i et annet land, heller ikke på Svalbard  eller Jan Mayen. 

Kjøpet er regulert gjennom standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av varer til forbruker som ikke inngår som en naturlig del av en næringsvirksomhet. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet. Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. 

Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men lister opp partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene. I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

1) Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider med gjeldende lovgivning. 
Zavanna sin Nettbutikk kan ikke inngå avtaler med mindreårige uten foresattes godkjenning. Bindende kjøpsavtaler kan kun inngås med personer over 18 år.

2) Partene

Selger

 • Firmanavn: Retail Management AS
 • Kontaktadresse: Anolittveien 5, 1423 SKI
 • E-post: post@zavanna.no
 • Telefonnummer: 48 20 29 50
 • Organisasjonsnummer: 9650 98 100

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

3) Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Vi tar forbehold om prisfeil i nettbutikken. Opplysninger om totale kostnader forbundet med kjøpet, inklusive merverdiavgift og leveringskostnader, fremkommer spesifisert i bestillingsløsningen før endelig bestilling gjennomføres. 

4) Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt og godkjent av selger. En part er likevel ikke bundet av avtalen dersom det har oppstått skrive- eller tastefeil fra kjøper under bestillingen, eller dersom tilbudet fra selger åpenbart er feil. For eksempel at prisen på varen i tilbudet fra selger er oppgitt til kr 0,- eller lignende, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en feil i bestillingen eller tilbudet. 
Det tas forbehold om at de bestilte varer kan være utsolgt, og at det derfor ikke er mulig å fremskaffe varen for kunden. Selger forplikter seg til å informere kunden dersom en slik situasjon skulle oppstå. Informasjonen skal gis via epost eller telefon så snart feilen er oppdaget.

5) Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren snarest bekrefte bestillingen overfor kunden. Kunden vil motta en ordrebekreftelse på epost. Kjøperen bør kontrollere at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen i forhold til antall, varer, pris osv. Dersom det ikke er samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, må kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

6) Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen ved tidspunktet for bestillingen. Alle transaksjoner foregår i norske kroner. 

Bruk av kredittkort

Dersom kjøperen bruker kredittkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen. Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16. 2 Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder en faktura med krav om betaling. 
Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

Bankkort/debetkort

Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

7) Levering

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer som angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Dersom leveringstidspunktet ikke fremkommer av ordrebekreftelsen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid som normalt er 1-4 virkedager, og senest 30 dager etter at bestillingen er mottatt. 

Dersom selger ikke kan levere varen i tråd med ordrebekreftelsen, og innen avtalt tid, skal kjøper uten ugrunnet opphold få informasjon om årsaken til forsinkelsen og ny leveringstid. Kjøper har da rett til å heve kjøpet uten kostnad. Dersom kjøperen ikke godtar ny leveringstid, ved forsinket leveranse, tilbakebetales kjøpet innen 14 dager.

8) Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når varen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. 

9) Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel på varen, og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 30 dager etter at varen er bestilt, eller at informasjon om angreretten og angrerettskjema er mottatt. 
Mottar kjøperen angrerettskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene.
Angreretten utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom forbrukeren ikke har mottatt opplysning om at det foreligger angrerett og standarisert angrerettskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte seg av angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene, jf. angrettloven § 21 jf. § 8 førte ledd bokstav H.

Angrerettskjema finner du her.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post eller brev). Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11. 5 Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. 6. Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2. Lov av 20. juni 2014 nr. 27 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).

Ved bruk av angreretten må varen sendes tilbake senest innen 14 dager fra den dagen melding om bruk av angreretten ble gitt. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Kunden er selv ansvarlig for å dekke retur frakt.
Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis det er mulig.

Kjøper kan ikke angre eller bytte kroppsnære plagg som undertøy og badetøy.

Undersøkelse av varen
Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om varen er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om det ellers er mangler ved varen. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra om dette til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

10) Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

 • Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens fordel ved avtalen oppfylles. Dersom årsaken til manglende oppfyllelse av avtalen faller bort innen rimelig tid, kan kjøperen kreve oppfyllelse av avtalen.
 • Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.
 • Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

11) Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Ved forsinkelse må krav rettes til selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er utløpt og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til Klarna. Meldingen til selgeren eller Klarna bør være skriftlig (e-post eller brev).
Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. § 8.

Kjøperens rettigheter ved mangel:
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

 • Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller leverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.
 • Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.
 • Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.
 • Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.
 • Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.
 • Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.


Ved reklamasjon er det Klarna som står for tilbakebetalingen. Tilbakebetaling vil skje senest innen 14 dager.

12) Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold.

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

 • Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
 • Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.
 • Heving: Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.
 • Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.
 • Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.
 • Gebyr ved uavhentede varer: Dersom kjøperen unnlater å hente bestilte varer, belaster selger kjøper med et frakt gebyr på kr 49,-. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

13) Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Selger vil følge de vedtak Forbrukertvistutvalget fatter.
13 Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.